Monday, December 11, 2006

ราชพฤกษ์เกมส์

ปีนี้เราส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ราชพฤกษ์เกมส์ - กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
 1. นายติณณภพ อัศวรังติคุณ (ติน)
  คณะบัญชี ชั้นปีที่ 2
 2. นายชิดพล ไชยศิริสุโรจน์ (จิ๋ว)
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2
 3. นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณฑ์ เจียมจิราพร (ปิ๊ก)
  คณะนิเทศน์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 4. นายสุพจน์ พินอวรัมย์ (หยอง)
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1โดยคาราเต้จะแข่งวันที่ 23 - 25 มกราคม 2550
ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

ชิง 17 เหรียญทอง