Sunday, December 26, 2010

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา


รับสมัครศึกษาทุนนักกีฬา ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายในการที่จะช่วยพัฒนาการกีฬาของชาติโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬาเป็นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยจะให้ทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 คณะ 36 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร 19 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 160 ทุนต่อปี


งานตำข้าวเหนียว (Mojitsuki)

Monday, December 20, 2010

Asean University Games 2010
ผลการแข่งขันคาราเต้กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
 • ทิพวัลย์ คำศรี 1 เหรียญทอง
 • วีรยา สิทธิ์สุกใส 1 เหรียญทองแดง
 • ติณณภพ อัศวรังติคุณ 1 เหรียญทองแดง

Monday, December 13, 2010

Chonburi Games 2010ผลการแข่งขันคาราเต้กีฬาแห่งชาติ ปี 2553
นักศึกษา ม.หอการค้าไทย

 • น.ส.ทิพวัลย์ คำศรี 1 เหรียญทอง, 1 เหรียญทองแดง
 • น.ส.กนกพร ดอนสำราญ 1 เงิน

Tuesday, October 05, 2010

All Thailand Gojukai 2010

ยังไม่มีข้อมูล

Sunday, August 29, 2010

TKF 2010ผลการแข่งขันคาราเต้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2553
 • ติณณภพ อัศวรังติคุณ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
 • ทิพวัลย์ คำศรี 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
 • อัครวินท์ บุญเพิ่มพูล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
 • ชิตพล ไชยศิริสุโรจน์ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
 • วีรยา สิทธิ์สุกใส 2 เหรียญทองแดง
 • Xiaoyan Wu 1 เหรียญทองแดง

Wednesday, July 21, 2010

Saturday, May 08, 2010