Thursday, August 02, 2007

ค่าย Gojukai 2550ชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัียหอการค้าไทย ได้ไปเข้าค่่ายประจำปีของสมาคมคาราเต้โดโกจูไก(ไทย)
ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2550

No comments: