Sunday, December 26, 2010

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา


รับสมัครศึกษาทุนนักกีฬา ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายในการที่จะช่วยพัฒนาการกีฬาของชาติโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬาเป็นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยจะให้ทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 คณะ 36 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร 19 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 160 ทุนต่อปี


No comments: